Multilocus phylogeny and taxonomy of East Asian voles Alexandromys (Rodentia, Arvicolinae)

Lissovsky A.A., Petrova T.V., Yatsentyuk S.P., Golenishchev F.N., Putincev N.I., Kartavtseva I.V., Sheremetyeva I. N., Abramson N.I.

В журнале Zoologica Scripta

Год: 2018 Номер: 47 Страницы: 9-20

DOI 10.1111/zsc.12261